Training voor Schoolopleiders

20-11-2024 t/m 09-07-2025 @ 13.30 tot 17.00
Locatie(s):

Als schoolopleider heb je de taak om de begeleiding en opleiding van (aanstaande) leraren vorm te geven. Dat vraagt om kennis en vaardigheden om de kwaliteit van het leren van leraren te borgen. Uit onderzoek blijkt dat er een aantal taakgebieden zijn waar schoolopleiders o.a. actief in zijn (Melief, Koster, Tigchelaar en Vermunt, 2013) : 

 • Begeleiden van het leren van studenten. 
 • Begeleiden van lesgeven van studenten 
 • Werken aan beleid opleiden op school 
 • Begeleiden van beginnende leraren 
 • Begeleiden van ervaren leraren  

 In deze schoolopleidersopleiding wordt gewerkt aan de volgende leerdoelen. De deelnemer: 

 • Formuleert een, op leertheorie gefundeerde visie op leren en opleiden en weet deze te verbinden met de ROWF-visie en de schoolvisie (startopdracht) en kan op basis hiervan een leerlijn voor wpb’ers, studenten of starters ontwikkelen (eindopdracht). 
 • Kan op basis van de ontwikkelde leerlijn minimaal 1 trainingsbijeenkomst voor wpb’ers, studenten of starters ontwerpen en uitvoeren (eindopdracht).  
 • Kent de theorie over diverse oorzaken van weerstand (individueel – organisatieniveau) en over de mogelijke interventies op weerstand en weet deze toe te passen op eigen casuïstiek.  
 • Kan de diverse (conflicterende) belangen in de eigen schoolorganisatie, m.b.t. het goed kunnen uitvoeren van het opleidingsplan en de leerlijn, analyseren en toelichten en kan de mogelijke interventies als SO’er benoemen.  
 • Kent diverse intervisie begeleidingsmethodieken en kan deze toepassen op eigen ingebrachte casuïstiek én eventueel in zelf georganiseerde intervisie bijeenkomsten. 
 • Kent de kaders m.b.t. begeleiden en beoordelen vanuit de lerarenopleidingen, ROWF, eigen school en kan passende acties formuleren m.b.t. de diverse dilemma’s binnen begeleiden/ beoordelen. 

Omschrijving bijeenkomsten 

In alle bijeenkomsten is er ruimte om aan de opdrachten te werken, zal er geoefend worden met praktijkopdrachten en is er ruimte om theorie met elkaar te bespreken. Er is ook ruimte voor flexibiliteit zodat deelnemers ten alle tijden kunnen aangeven waar een volgende bijeenkomst behoefte aan is.  

 1. In deze bijeenkomst onderzoeken we de diversiteit van het schoolopleiderschap en kijken we naar waar je eigen ontwikkelvragen liggen. We kijken naar het opleidingsmodel van de ROWF en leggen dit naast het schooleigen plan. We gaan daarnaast aan de slag met de start en eind opdrachten. 
 2. Wat en hoe leren studenten? We kijken naar theoretische modellen en leggen dit naast de begeleidingspraktijk van een schoolopleider en een werkplekbegeleider.
 3. In deze bijeenkomst gaan we aan de slag met intervisie/ coaching. Hoe geef je een bijeenkomst vorm, welke methodieken kunnen behulpzaam zijn en hoe ga je bijvoorbeeld om met ‘probleemarmoede’ van studenten/ starters.  
 4. In trainingsbijeenkomsten of bij het doorvoeren van je plannen in de school zal je mogelijk weerstand ervaren. Wat zijn veelal de oorzaken van weerstand en hoe kan je hierop interveniëren? We passen dit toe op casuïstiek uit je eigen praktijk.
 5. In de vijfde bijeenkomst gaan we in op veranderingsmanagement. Als nieuwe schoolopleider wil je graag dat je nieuwe plannen ook doorgevoerd kunnen worden. Hoe pak je dit aan in jouw (type) organisatie en wie of wat moet je daarvoor mobiliseren. We analyseren de weerbarstige praktijk aan de hand van de theorie over veranderingsmanagement en passen dit vervolgens toe in spelvorm.
 6. Deze bijeenkomst wordt nader ingevuld en mogelijk met een bezoek aan een conferentie.   
 7. In je praktijk als schoolopleider krijg je regelmatig te maken dilemma’s m.b.t. begeleiden en beoordelen. In deze bijeenkomst gaan we in op de dilemma’s in je eigen praktijk en de mogelijkheden hier mee om te gaan.
 8. In deze laatste bijeenkomst blikken we terug op het geleerde en gaan we aan de slag met de eindpresentatie. Slotbijeenkomst met genodigden waar deelnemers hun eindproduct op eigen wijze mogen presenteren.   

Meld je aan door te klikken op dit aanmeldformulier

Woensdag (13.30-17.00) 20 november / 29 januari / 26 maart / 2 april / 28 mei / 11 juni / 18 juni/ en 9 juli

Dampten 14, 1624NR  Hoorn