Medewerkers

Start van de stage

 • Na aanmelding op de website van de ROWF zijn studenten direct geplaats. Daarna krijgen ze binnen 2 weken van de schoolopleider een mail waarin staat hoe de eerste kennismaking eruit zal zien en wanneer ze verwacht worden.
 • In het kennismakingsgesprek met de werkplekbegeleider worden de wederzijdse verwachtingen besproken. Voor de HvA studenten is daarvoor het startdocument gemaakt. Voor de studenten van andere lerarenopleidingen is er een document Kennismakingsvragen bij start stage ROWF die je kunt gebruiken.
 • HvA studenten melden hun stageplek aan in Onstage (een HvA systeem), er wordt dan een stageovereenkomst opgestuurd aan de ROWF en de schoolopleider van jouw school.
 • Studenten van andere lerarenopleidingen kunnen gebruik maken van een Stageformulier ROWF. Vul dit samen met hen in, en zorg dat de schoolopleider een exemplaar krijgt. We hebben een stageovereenkomst nodig als bewijsstuk om subsidie te krijgen voor de begeleiding van de student.
 • Studerende collega’s worden ook begeleid, en tellen dus mee als “student” voor de ROWF. Van hen hebben we een bewijs van inschrijving aan de lerarenopleiding nodig. https://www.rowf.nl/studerende-medewerkers/
 • Het inleveren van een VOG zal vaak door de schoolopleider geregeld worden.
 • Naast het lesgeven, kunnen studenten ook ervaring opdoen bij andere taken. Hier vind je een overzicht van mogelijke taken waaruit een keuze gemaakt kan worden: taken naast het lesgeven
 • Info over de stage van de leraren opleidingen: HvA, ALO, Breitner, UvA, Vu
 • De stagedagen zijn niet voor alle studies gelijk, voor de HvA zijn dit de HVA stagedagen-tweedegraads-2023-2024.
 • Studenten die het lastig vinden om te reflecteren op leerdoelen en ontwikkeling kunnen dit reflectieformulier Reflectie (op de les) formulier en papformulier Reflectie formulier (persoonlijk activiteiten plan) gebruiken.
 • Er zijn afspraken gemaakt over het maken van beeldopnames die vind je in deze handleiding-beeldopnames-voor-opleidingsdoelen-versie-rowf-24-juni-2019.
 • In dit filmpje (opname van een teamsmeeting) worden tips gegeven over het begeleiden van 1e jaars en het gebruik van het HvA-startdocument.
 • In dit filmpje (opname van een teamsmeeting) worden tips gegeven over het begeleiden van 2e, 3e en 4e jaars studenten, en het gebruik van het HvA-startdocument.

Koppelen van theorie en praktijk

Hoe stimuleer je dat er een link gelegd wordt tussen wat een student op de lerarenopleiding leert en wat er tijdens de stage gebeurt?

 • De HvA studenten krijgen beroepsopdrachten (beroepsopdrachten-kort-overzicht) waarin ze tijdens de stage opdrachten moeten uitvoeren. Vraag daarnaar en denk mee over de aanpak die de student kiest.
 • 1e graadslerarenopleiding van UvA/Vu: link naar info voor werkplekbeleiders
 • ALO link naar info voor werkplekbeleiders
 • Breitner link naar info voor werkplekbeleiders

Er zijn een aantal onderwerpen die op alle lerarenopleidingen behandeld worden. In 8 filmpjes komt deze theorie kort aan de orde. Daarbij staan links als je er dieper op in wilt gaan. Klik op het onderwerp om filmpjes te zien die we hebben gemaakt voor werkplekbegeleiders:

1. Het bevorderen van een positief leerklimaat
2. Schrijven van lesplannen met behulp van directe instructie
3. Roos van Leary
4. Handelingsgericht werken in de klas.
5. Taalgericht vakonderwijs
6. Orde in de klas. Teitler en de escalatieladder.
7. Effectieve didactiek. De Taxonomie van Bloom.
8. Maken van een lessenserie/lesontwerp.

Beoordelen en evalueren

 • De lerarenopleiding is eindverantwoordelijk voor de beoordeling. De beoordeling door de werkplekbegeleider is het uitgangspunt in het gesprek daarover. Bij het beoordelingsgesprek is de student; de werkplekbegeleider (en/of SO) en de Instituutsopleider (of Vakdidacticus) aanwezig.
 • Intersubjectiviteit: zorg ervoor dat meerdere mensen betrokken zijn bij het beoordelen van een student. Hetzij door de beoordeling met een andere leraar (of schoolopleider) te bespreken. Maar het liefst door ook een andere leraar te laten kijken naar de lessen die een student geeft. Een gezamenlijke beoordeling vergroot de betrouwbaarheid. ROWF beoordelingsstructuur
 • Links naar beoordelingsformulieren van HvA, ALO, Breitner, UvA en Vu
 • De beoordeling is ook een goed moment om de student om feedback te vragen over hoe de stage is ervaren en welke verbeterpunten er zijn. Elk jaar heeft de ROWF een studenten enquête. De link naar de enquête wordt door de schoolopleider gedeeld met werkplekbegeleiders en studenten. In juni wordt een studentenpanel bij elkaar gebracht om dieper in te gaan op de verbeteracties.
 • Verbeteracties die voortkomen uit de enquêtes onder studenten, werkplekbeleiders en schoolopleiders worden besproken in de ROWF Regiegroep Opleiden (waar alle schoolopleiders en instituutsopleiders voor uitgenodigd worden).

Opleiding werkplekbegeleiders

Opleiding schoolopleiders

 • Schoolopleiders volgen de training voor schoolopleiders. Data? zie agenda.