Ici on parle français

Een onderzoek van Sirin Souani –

Dit onderzoek heeft als doel om een klassenlijst te ontwerpen voor leerlingen in de onderbouw om hun gespreksvaardigheid Frans te bevorderen. De hoofdvraag hierbij is: ‘Bevordert het gebruik van de doeltaal Frans tijdens de lessen de gespreksvaardigheid van de leerlingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs?’ Ik onderzoek deze vraag aan de hand van vier deelvragen: 1- Hoe leert een leerling tussen de 12 en 13 jaar in een moderne vreemde taal spreken in een schoolsituatie in Nederland? 2- Hoe kan de gespreksvaardigheid van leerlingen in de onderbouw (12-13 jaar) in de les doeltaal worden geoefend? 3- Aan welke eisen moet het oefenmateriaal voldoen om de gespreksvaardigheid van de doeltaal Frans te bevorderen? 4- Neemt de frequentie van het gebruik van doeltaal toe in tien lessen bij leerlingen van 12-13 jaar?

Voor het beantwoorden van deelvraag één volgt uit de literatuur dat Kwakernaak, Staatsen en Westhoff het erover eens zijn dat blootstelling aan een vreemde taal de belangrijkste rol speelt bij het aanleren van een vreemde taal. De conclusie op deelvraag twee is volgens Liesbeth Breek dat de gespreksvaardigheid in de doeltaal het best geoefend kan worden door vaker de doeltaal als voertaal te gebruiken tijdens de lessen. Daarvoor moet de leraar systematisch en strategisch gebruik maken van de doeltaal tijdens de lessen.

Na uitgebreid literatuuronderzoek, zijn de volgende ontwerpeisen naar voren gekomen als antwoord op deelvraag drie: – De leerlingen moeten eerst gemotiveerd worden, door het nut en voordelen van het gebruik van de klassentaal in kaart te brengen. – Zowel de leraar als de leerling gebruiken de doeltaal als voertaal in de les. De leraar geeft zo veel mogelijk instructies in de doeltaal. De leerlingen reageren en stellen vragen in de doeltaal. – Het oefenen met alledaagse conversaties die gebaseerd zijn op de leermethode Grandes Lignes. – De leerlingen moeten elk moment de klassenlijst kunnen raadplegen of zien.

Deelvraag vier stelde of de frequentie van het gebruik van de doeltaal toenam in tien lessen bij leerlingen van 12-13 jaar. Het antwoord daarop is ja. De frequentie nam toe met 283%. Tot slot kunnen we concluderen dat het gebruik van de doeltaal Frans de gespreksvaardigheid van de leerlingen bevordert.

Geef een antwoord