Lesson Study & professionalisering van docenten

Een onderzoek van Sandy Verëll –

Een speerpunt vanuit de schoolleiding van het Martinuscollege is de professionalisering van docenten en het vormen van professionele leergemeenschappen, omdat de school onderwijs op maat wil bieden. Docenten gaven echter aan dat deze hulp op maat nog niet aan iedereen aangeboden wordt. Zij voelden zich op didactisch gebied, met name op het gebied van differentiëren, nog niet competent genoeg.

Het doel van mijn onderzoek was de verhoging van de didactische competentiebeleving van docenten, zodat zij beter in staat zijn om leerlingen onderwijs op maat te bieden. Gekeken is of de methode Lesson Study hieraan kan bijdragen. Het onderzoek op het Martinuscollege maakt deel uit van een groepsonderzoek naar Lesson Study: de Thematische Onderzoeksgroep (TOG) Lesson Study Professionalisering van docenten bestaat uit negen onderzoekers die hun gezamenlijk geformuleerde onderzoeksvraag onderzoeken in de eigen beroepspraktijk.

In het onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: In welke mate en waardoor verandert de didactische competentiebeleving van docenten door Lesson Study? Om hierop een antwoord te kunnen geven, is zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan met behulp van (schaal)vragenlijsten en interviews. Uit de resultaten blijkt dat de didactische competentiebeleving van docenten binnen het gezamenlijk onderzoek significant is toegenomen na het doorlopen van twee Lesson Study cycli. De docenten van de verschillende scholen laten zien zich competenter te voelen in hun didactisch handelen: na de eerste cyclus vooral met betrekking tot bewustwording en na de tweede cyclus ook naar transfer in actie. Vooral het samenwerken en observeren zijn aspecten van Lesson Study die hiertoe hebben bijgedragen.

Door de grootte van de deelnemersgroep van het Martinuscollege (n=3) kan geen harde uitspraak gedaan worden aan de hand van de kwantitatieve data. Uit de interviews blijkt wel dat de verandering in didactische competentiebeleving overeen komt met die uit het gezamenlijke onderzoek. De manier van werken volgens de methodiek Lesson Study ervoeren de docenten als zinvol. Vooral ‘het samenwerken’, ‘observeren’ en ‘het feit dat de leerling centraal stond’ noemden zij waardevol.

 

Geef een antwoord